Sunday, April 17, 2011

॥ दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा॥

आरती व भजनावली संग्रह

माला कमंडलु रध:कर पद्म युग्मे।मध्यस्त पाणि युगुले डमरु त्रिशुले।
यस्यस्त ऊर्ध्व करयो शुभ शंख चक्रे।वंदेतम् अत्रि वरद भुज षटक् यत्त्कम॥

भगवान श्री श्रीपाद श्रीवल्लभ

काषायवस्त्रं करदंड धारिणं। कमंडलु पद्म करेण शंखम्।
चक्रं गदा भूषितं भूषणाढ्यं। श्रीपाद राजं शरणं प्रपद्ये॥

भगवान श्री नृसिंह सरस्वती महाराज

औदुंबरा तळवटी नरसिंह योगी।कृष्णातटी परम शांत सुखास भोगी॥
ध्यानस्त होऊनि समस्त चरित्र पाहे।अन्यन्य जो शरण इच्छित देत आहे॥

प्रार्थना

ब्रम्हानंदं परम् सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तीम्।
द्वंद्वातीतम् गगन सद्दशं तत्वमस्यादि लक्षम्॥
एकम् नित्यम् विमल मचलम् सर्वधी साक्षी भूतम।
भावातीतम त्रिगुण रहितम् सदगुरुम् तं नमामी॥
गुरुर्ब्रम्हा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वर:।
गुर्रुसाक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नम:॥

गुरु महाराज गुरु जय जय परब्रह्म सदगुरु।
गुरु महाराज गुरु जय जय परब्रह्म सदगुरु।।

करुणापंचपदी

भजन-1

शांत हो श्रीगुरुदत्ता। ममचित्ता शमवी आता॥
तू केवळ माता जनिता। सर्वथा तू हितकर्ता।
तू आप्त स्वजन भ्राता। सर्वथा तूची त्राता॥
भयकर्ता तू भयहर्ता। दंड धरिता तू परिपाता।
तुज वाचुनी न दुजी वार्ता। तू आर्ता आश्रय दत्ता॥
मम चित्ता शमवी आता। शांत हो श्रीगुरुदत्ता॥धृ॥

अपराधास्तव गुरुनाथा। जरी दंडा धरिसी यथार्था।
तरी आम्ही गावूनी गाथा। तव चरणी नमवू माथा॥
तु तथापि दंडिसी देवा। कोणाचा मग करु धावा।
सोडविता दुसरा तेंव्हा। कोण दत्ता आम्हा त्राता॥
मम चित्ता शमवी आता। शांत हो श्रीगुरुदत्ता॥धृ॥

तू नटसा होवूनी कोपी। दंडिताही आम्ही पापी।
पुनरपिही चुकतां तथापि। आम्हावरी नच संतापी॥
गच्छत:स्खलनं क्वापी। असे मानुनी नच हो कोपी।
निज कृपा लेषा ओपी। आम्हावरी तु भगवंता॥
मम चित्ता शमवी आता। शांत हो श्रीगुरुदत्ता॥धृ॥

तव पदरी असतां ताता। आडमार्गी पाऊल पडता।
सांभाळूनी मार्गा वरिता। आणिता न दुजा त्राता॥
निज बिरुदा आणुनि चित्ता। तु पतित पावन दत्ता।
वळे आतां आम्हां वरतां। करुणा घन तूं गुरुनाथा॥
मम चित्ता शमवी आता। शांत हो श्रीगुरुदत्ता॥धृ॥

सहकुटूंब सहपरिवार। दास आम्ही हे घरदार।
तवपदी अर्पू असार। संसाराहीत हा भार॥
परि हरिसी करुणा सिंधो। तूं दिनानाथ सुबंधो।
आम्हा अघलेष न बाधो। वासुदेव प्रार्थीत दत्ता॥
मम चित्ता शमवी आता। शांत हो श्रीगुरुदत्ता॥धृ॥

भजन-2
श्री गुरुदत्ता जय भगवंता- जय भगवंता।
ते मन निष्ठूर न करिं आतां। श्री गुरुदत्ता॥धृ॥

चोरे द्विजासी मारिता मन जे।
कळकळलें ते कळकळों आतां। श्री गुरुदत्ता॥१॥

पोट शुळाने द्विज तडफडतां।
कळवळलें ते कळवळो आतां। श्री गुरुदत्ता॥२॥

द्विज सुत मरतां वळले ते मन।
हो कीं उदासिन न वळे आतां। श्री गुरुदत्ता॥३॥

सती पती मरतां काकुळती येतां।
वळलें ते मन न वळे आतां। श्री गुरुदत्ता॥४॥

श्री गुरुदत्ता त्यजी निष्ठुरता।
कोमल चित्ता वळवी आतां।श्री गुरुदत्ता॥५॥


भजन-3
जय करुणाघन निज जन जिवन।
अनुसया नंदन पाही जनार्दन। जय करुणाघन॥धृ॥

निज अपराधे ऊफराटी दृष्टी।
होऊनी पोटी भय धरूं पावन। जय करुणा घन ॥१॥

तूं करुणाकर कधी आम्हांवर।
रुससि न किंकर वरद कृपा घन। जय करुणा घन ॥२॥

वारी अपराध तूं माय-बाप।
तव मनी कोप लेष न वामन। जय करुणा घन॥३॥

बालकापरधा गणे जरि माता।
तरी कोण त्राता देईल जीवन। जय करुणा घन॥४॥

प्रार्थी वासुदेव पदी ठेवी भाव।
पदि देवो ठाव देव अत्रिनंदन। जय करुणा घन॥५॥

 भजन-४  

धाव पाव दिनबंधू श्री दत्त देवा॥धृ॥
कमंडलू माळकरी-डमरु त्रिशुळासी धरी।
शंखचक्र भवहारी-द्यावी पाय सेवा। श्री दत्त देवा॥१॥

त्रयमुर्ती विराजितां-रसिक भाव भक्त हिता।
अहं मम जीवी धरितां-वारिता जन्म मेवा। श्री दत्त देवा॥२॥

कलीयुगी भक्त प्रिती-होऊनी श्रीपाद यती।
रक्षी नृसिंह सरस्वती-अर्पी प्रेम सेवा। श्री दत्त देवा॥३॥

धुसर कांती दिव्य राज-विभुती अंगी दिव्य साज।
भक्त जना पूर्ण काज-तुची गुप्त ठेवा। श्री दत्त देवा॥४॥

 
भजन-५

माझ्या दत्ता अवधुता ब्रम्हचारी-हो
माझ्या दत्ता अवधुता ब्रम्हचारी।
राहे साहे माहुर गडावरी।माझ्या दत्ता॥धृ॥

प्रात:स्नाना येतसे भागिरथी-हो॥
माध्यान्हकाळी जाई तो गोदा तटी-हो॥
साय़ंकाळी स्वयंभू ज्याची मुर्ती।माझ्या दत्ता॥१॥

भिक्षा करी कह्राड कोल्हापूरी-हो॥
नेऊन भक्षी रंकाळ तळ्यावरी-हो॥
निद्रा करी अवधुत गिरीवरी।माझ्या दत्ता॥२॥

ऐसा दत्त-दत्त हा योगीराणा-हो॥
अनुसुयेचे पोटी बाळ तान्हा-हो॥
माधवदासांसी नित्य दर्शन देई।माझ्या दत्ता॥३॥

 
भजन-६

पायघडी घाली-दत्ताची पालखी आली॥धृ॥
ब्रम्हानंद स्वामिने मंत्रची दिधले। श्रोते भजनासी लावियले॥
पंचभुताचे सार काढिले। कायावस्त्र धूवून काढिले॥
जडिताची केली। दत्ताची पालखी आली॥१॥

नवरंगाचे पातळ लेवूनी। स्वकरे पायघडी घालोनी॥
त्रयमुर्ती चाले ज्याचे वरुनी
मौज पाहिली। दत्ताची पालखी आली॥२॥

मन कायेचा पितांबर। पायघडी दिसे बहु सुंदर॥
वरदत्त चालती दिगंबर।
अनुसया माऊली। दत्ताची पालखी आली॥३॥

पहाते नरसिंह सरस्वती। पुढे उभी दत्ताची मुर्ती॥
मनुकावरते चरणावरती।
लोटांगण घाली। दत्ताची पालखी आली॥४॥

भजन-
दत्त बोल दत्त बोल दत्त गुरु बोल। श्रीपाद श्री वल्लभ तूं बोल॥
अत्रिसूत त्रैमुर्ती ध्यन मे तूं डोल।अनुसुया सुत गुरु अवधुत बोल॥१॥
योगिराज देखने तूं आंखे खोल। त्रिताप हारक दत्त नाम बोल॥२॥
सिध्द दत्तराज गुरु यतिराज बोल।पिठापूरवासी योगी श्रीपाद बोल॥३॥
योगश्री पती श्री वल्लभ बोल। श्रीपाद श्री वल्लभ तूं बोल॥४॥
नृसिंहसरस्वती ध्यान मे तूं डोल। भवभय हारक दत्त नाम बोल॥५॥
रामप्रभु छ्बी नित मनमे घोल। श्रीपाद श्रीवल्लभ तूं बोल॥६॥

दत्ताचे पद

भाव फुलांची माला-माला भाव फुलांची माला।
अर्पिन माझ्या गुरुरायाला।भाव फुलांची माला॥धृ॥

देव्हारामधे सुंदर मुर्ती।
चित्ती वसू दे ही त्रयमुर्ती॥
स्फुर्ति चढू दे हरी भजनाला।भाव फुलांची माला॥१॥
भक्तीचा तो धागा घेऊनी।
प्रेमाची ती फुले वेचुनी॥
एक स्वरूपी मिळविन त्याला।भाव फुलांची माला॥२॥

अज्ञानाची करूनी वात।
ज्ञानाची ती ऊजळूनी ज्योत॥
प्रेमभरे मी पाहीन प्रभुला।भाव फुलांची माला॥३॥

तारा म्हणे हो सदगुरु देवा।
सांभाळ माझा प्रभू तू करावा॥
अव्हेरु नको तू ह्या लेकराला।भाव फुलांची माला॥४॥

सिध्दमंगल स्तोत्रम

श्री मदनंत श्रीविभीषित अप्पल लक्ष्मी नरसिंह राजा ।
जय विजयीभव दिग्विजयीभव श्रीमदखंड श्रीविजयीभव ॥

श्रीविद्याधरि राधा सुरेखा श्रीराखीधर श्रीपादा।
जय विजयीभव दिग्विजयीभव श्रीमदखंड श्रीविजयीभव ॥

माता सुमती वात्सल्यामृत परिपोषित जय श्रीपादा।
जय विजयीभव दिग्विजयीभव श्रीमदखंड श्रीविजयीभव ॥

सत्यऋषीश्वर दुहितानंदन बापनार्यनुत श्रीचरणा।
जय विजयीभव दिग्विजयीभव श्रीमदखंड श्रीविजयीभव ॥

सवित्रृकाठकचयन पुण्यफल भारद्वाज ऋषि गोत्र संभवा।
जय विजयीभव दिग्विजयीभव श्रीमदखंड श्रीविजयीभव ॥

दौ चौपाती देव लक्ष्मी धनस्ख्या बोधित श्रीचरणा।
जय विजयीभव दिग्विजयीभव श्रीमदखंड श्रीविजयीभव ॥

पुण्यरूपिणी राजमांब सुत गर्भ पुण्यफल संजाता।
जय विजयीभव दिग्विजयीभव श्रीमदखंड श्रीविजयीभव ॥

सुमतीनंदन नरहरिनंदन दत्तदेवप्रभु श्रीपादा।
जय विजयीभव दिग्विजयीभव श्रीमदखंड श्रीविजयीभव ॥

पीठिकापुर नित्यविहारा मधुमति दत्ता मंगलरूपा।
जय विजयीभव दिग्विजयीभव श्रीमदखंड श्रीविजयीभव ॥श्री नृसिंह सरस्वती स्वामी महाराज अष्टक स्तोत्र

इंदु कोटि तेजकीर्ण सिंधुभक्त वत्सलं।
नंदनासुनंदनेंदु इंदिराक्ष श्री गुरुम्।
गंध माल्य अक्षतादि वृंद देव वंदितं।
वंदयामी नारसिंह सरस्वतीश पाहिमां॥१॥

माया पाश अंध:कार छायादूर भास्करं।
आयताक्षी पाहि श्रीयावल्ल्भेश नायकं।
सेव्य भक्ती वृंदवरद भूयो भूयो नमाम्यहं।
वंदयामी नारसिंह सरस्वतीश पाहिमां॥२॥

चित्तजादि वर्गषटक मत्तवारणां कुशं।
तत्वसार शोभीतात्म दत्त श्री वल्लभं।
उत्तमावतार भूत कर्तू भक्त श्री वत्सलं।
वंदयामी नारसिंह सरस्वतीश पाहिमां॥३॥

व्योम रवी वायु तेज भूमी कर्तुमीश्वरं।
काम क्रोध मोह रहित सोम सूर्य लोचनं।
कामितार्थ दांतभक्त कामधेनू श्री गुरुं।
वंदयामी नारसिंह सरस्वतीश पाहिमां॥४॥

पुंडरीक आयताक्ष कुंड्लेंदु तेजसं।
चंडदुरीत खंडनार्थ दंडधारी श्री गुरुं।
मंडलीक मौलीमार्तंड भासिता नं नं।
वंदयामी नारसिंह सरस्वतीश पाहिमां॥।५॥

वेदशास्त्र स्तुत्य पाद आदिमूर्ती श्री गुरुं।
नादकलातीत कल्प पाद पाय सेव्ययं।
सेव्य भक्ती वृंदवरद भूयो भूयो नमाम्य हं।
वंदयामी नारसिंह सरस्वतीश पाहिमां॥।६॥

अष्टयोग तत्वनिष्ठ तुष्ट ज्ञान नवारिधीं।
कृष्णा वेणीतीर वास पंच नद्य संगमं।
कष्ट दैन्य दूर भक्त तुष्ट काम्य दायकं।
वंदयामी नारसिंह सरस्वतीश पाहिमां॥।७॥

नारसिंह सरस्वतीश नाम अष्ट मौक्तिकं।
हार कृत्य शारदेन गंगाधराख्या स्यात्मजं।
वारुणीक देवदिक्ष गुरुमुर्ती तोषितं।
परमात्मा नंदश्रीया पुत्रपौत्र दायकं।
वंदयामी नारसिंह सरस्वतीश पाहिमां॥।८॥

नारसिंह सरस्वतीश अष्टकंच य: पठेत।
घोर संसार सिंधु तारण्याख्य साधनं।
सारज्ञान दीर्घ मायुरारोग्यादि संपदाम।
चातुर्वर्गकाम्य लोका वारंवार य: पठेत।
वंदयामी नारसिंह सरस्वतीश पाहिमां॥।९॥

 शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं
विश्र्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम् ॥
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं
वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् ॥
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं ॥
देवकीपरमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ॥

श्रीरामरक्षास्तोत्र 

              ॐ श्रीगणेशाय नमः

अस्य श्रीरामरक्षास्तोत्रमंत्रस्य . बुधकौशिक ऋषिः .
श्रीसीतारामचंद्रो देवता . अनुष्टुप् छंदः .
सीता शक्तिः . श्रीमद् हनुमान कीलकम् .
श्रीरामचंद्रप्रीत्यर्थे रामरक्षास्तोत्रजपे विनियोगः ..
    .. अथ ध्यानम् ..
ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थम् .
पीतं वासो वसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नम् .
वामांकारूढ सीतामुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभम् .
नानालंकारदीप्तं दधतमुरुजटामंडनं रामचंद्रम् ..

   .. इति ध्यानम् ..

चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् .
एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम् .. १..

ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनम् .
जानकीलक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमंडितम् .. २..

सासितूणधनुर्बाणपाणिं नक्तंचरान्तकम् .
स्वलीलया जगत्रातुं आविर्भूतं अजं विभुम् .. ३..

रामरक्षां पठेत्प्राज्ञः पापघ्नीं सर्वकामदाम् .
शिरोमे राघवः पातु भालं दशरथात्मजः .. ४..

कौसल्येयो दृशौ पातु विश्वामित्रप्रियश्रुती .
घ्राणं पातु मखत्राता मुखं सौमित्रिवत्सलः .. ५..

जिव्हां विद्यानिधिः पातु कंठं भरतवंदितः .
स्कंधौ दिव्यायुधः पातु भुजौ भग्नेशकार्मुकः .. ६..

करौ सीतापतिः पातु हृदयं जामदग्न्यजित् .
मध्यं पातु खरध्वंसी नाभिं जाम्बवदाश्रयः .. ७..

सुग्रीवेशः कटी पातु सक्थिनी हनुमत्प्रभुः .
ऊरू रघूत्तमः पातु रक्षःकुलविनाशकृत् .. ८..

जानुनी सेतुकृत्पातु जंघे दशमुखान्तकः .
पादौ बिभीषणश्रीदः पातु रामोखिलं वपुः .. ९..

एतां रामबलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठेत् .
स चिरायुः सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत् .. १०..

पातालभूतलव्योमचारिणश्छद्मचारिणः .
न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं रामनामभिः .. ११..

रामेति रामभद्रेति रामचंद्रेति वा स्मरन् .
नरो न लिप्यते पापैः भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति .. १२..

जगजैत्रैकमंत्रेण रामनाम्नाभिरक्षितम् .
यः कंठे धारयेत्तस्य करस्थाः सर्वसिद्धयः .. १३..

वज्रपंजरनामेदं यो रामकवचं स्मरेत् .
अव्याहताज्ञः सर्वत्र लभते जयमंगलम् .. १४..

आदिष्टवान् यथा स्वप्ने रामरक्षांमिमां हरः .
तथा लिखितवान् प्रातः प्रभुद्धो बुधकौशिकः .. १५..

आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् .
अभिरामस्त्रिलोकानां रामः श्रीमान् स नः प्रभुः .. १६..

तरुणौ रूपसंपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ .
पुंडरीकविशालाक्षौ चीरकृष्णाजिनाम्बरौ .. १७..

फलमूलाशिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ .
पुत्रौ दशरथस्यैतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ .. १८..

शरण्यौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मताम् .
रक्षः कुलनिहंतारौ त्रायेतां नो रघूत्तमौ .. १९..

आत्तसज्जधनुषाविषुस्पृशावक्षयाशुगनिषंगसंगिनौ .
रक्षणाय मम रामलक्ष्मणावग्रतः पथि सदैव गच्छताम् .. २०..

सन्नद्धः कवची खड्गी चापबाणधरो युवा .
गच्छन्मनोरथोस्माकं रामः पातु सलक्ष्मणः .. २१..

रामो दाशरथिः शूरो लक्ष्मणानुचरो बली .
काकुत्स्थः पुरुषः पूर्णः कौसल्येयो रघुत्तमः .. २२..

वेदान्तवेद्यो यज्ञेशः पुराणपुरुषोत्तमः .
जानकीवल्लभः श्रीमान् अप्रमेय पराक्रमः .. २३..

इत्येतानि जपन्नित्यं मद्भक्तः श्रद्धयान्वितः .
अश्वमेधाधिकं पुण्यं संप्राप्नोति न संशयः .. २४..

रामं दुर्वादलश्यामं पद्माक्षं पीतवाससम् .
स्तुवंति नामभिर्दिव्यैः न ते संसारिणो नरः .. २५..

रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुंदरम् .
काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकम् .
राजेंद्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शांतमूर्तिम् .
वंदे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिम् .. २६..

रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे .
रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः .. २७..

श्रीराम राम रघुनंदन राम राम .
श्रीराम राम भरताग्रज राम राम .
श्रीराम राम रणकर्कश राम राम .
श्रीराम राम शरणं भव राम राम .. २८..

श्रीरामचंद्रचरणौ मनसा स्मरामि .
श्रीरामचंद्रचरणौ वचसा गृणामि .
श्रीरामचंद्रचरणौ शिरसा नमामि .
श्रीरामचंद्रचरणौ शरणं प्रपद्ये .. २९..

माता रामो मत्पिता रामचंद्रः .
स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः .
सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुः .
नान्यं जाने नैव जाने न जाने .. ३०..

दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा .
पुरतो मारुतिर्यस्य तं वंदे रघुनंदनम् .. ३१..

लोकाभिरामं रणरंगधीरम् .
राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् .
कारुण्यरूपं करुणाकरं तम् .
श्रीरामचंद्रम् शरणं प्रपद्ये .. ३२..

मनोजवं मारुततुल्यवेगम् .
जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् .
वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् .
श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये .. ३३..

कूजंतं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् .
आरुह्य कविताशाखां वंदे वाल्मीकिकोकिलम् .. ३४..

आपदां अपहर्तारं दातारं सर्वसंपदाम् .
लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् .. ३५..

भर्जनं भवबीजानां अर्जनं सुखसम्पदाम् .
तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम् .. ३६..

रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे .
रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः .
रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोस्म्यहम् .
रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर .. ३७..

राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे .
सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने .. ३८..

इति श्रीबुधकौशिकविरचितं श्रीरामरक्षास्तोत्रं संपूर्णम् ..

    .. श्रीसीतारामचंद्रार्पणमस्तु ..

गणपती स्तोत्र-नारदपुराणातील

प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम्
भक्तावासं स्मरेनित्यम आयुष्कामार्थ सिध्दये ॥१॥

प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम्
तृतीयं कृष्णपिङगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम ॥२॥

लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च
सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धुम्रवर्णं तथाषष्टम ॥३॥

नवमं भालचंद्रं च दशमं तु विनायकम्
एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम ॥४॥

द्वादशेतानि नामानि त्रिसंध्यं य: पठेन्नर:
न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिध्दीकर प्रभो ॥५॥

विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम्
पुत्रार्थी लभते पुत्रान्मोक्षार्थी लभते गतिम ॥६॥

जपेद्गणपतिस्तोत्रं षडभिर्मासे फलं लभेत्
संवत्सरेण सिध्दीं च लभते नात्र संशय: ॥७॥

अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा य: समर्पयेत
तस्य विद्या भवेत्सर्वा गणेशस्य प्रसादत: ॥८॥


श्री मधुराष्टकं 


अधरं मधुरं वदनं मधुरं
नयनं मधुरं हसितं मधुरम् ।
हृदयं मधुरं गमनं मधुरं
मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ॥१॥

वचनं मधुरं चरितं मधुरं
वसनं मधुरं वलितं मधुरम् ।
चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं
मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ॥२॥

वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः
पाणिर्मधुरः पादौ मधुरौ ।
नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं
मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ॥३॥

गीतं मधुरं पीतं मधुरं
भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरम् ।
रुपं मधुरं तिलकं मधुरं
मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ॥४॥

करणं मधुरं तरणं मधुरं
हरणं मधुरं स्मरणं मधुरम् ।
वमितं मधुरं शमितं मधुरं
मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ॥५॥

गुञ्जा मधुरा माला मधुरा
यमुना मधुरा वीची मधुरा ।
सलिलं मधुरं कमलं मधुरं
मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ॥६॥

गोपी मधुरा लीला मधुरा
युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरम् ।
दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं
मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ॥७॥

गोपा मधुरा गावो मधुरा
यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा ।
दलितं मधुरं फलितं मधुरं
मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ॥८॥

॥ इति श्री महाप्रभुवल्लभाचार्यविरचितं श्री मधुराष्टकं सम्पूर्णम् ॥

भीमरुपीस्तोत्र

भीमरुपी महारुद्रा वज्र हनुमान मारुती ।
वनारी अंजनीसूता रामदूता प्रभंजना ॥१॥

महाबळी प्राणदाता सकळां उठवी बळें ।
सौख्यकारी शोकहर्ता धूर्त वैष्णव गायका ॥२॥

दीनानाथा हरीरुपा सुंदरा जगदंतरा ।
पातालदेवताहंता भव्यसिंदूरलेपना ॥३॥

लोकनाथा जगन्नाथा प्राणनाथा पुरातना ।
पुण्यवंता पुण्यशीळा पावना परितोषका ॥४॥

ध्वजांगे उचली बाहो आवश लोटता पुढे ।
काळाग्नि काळरुद्राग्नि देखतां कांपती भयें ॥५॥

ब्रह्मांडे माइलीं नेणों आंवाळे दंतपंगती ।
नेत्राग्नी चालिल्या ज्वाळा भृकुटी ताठिल्या बळें ॥६॥

पुच्छ तें मुर्डिलें माथा किरीटी कुंडलें बरीं ।
सुवर्ण कटि कांसोटी घंटा किंकिणि नागरा ॥७॥

ठकारे पर्वता ऐसा नेटका सडपातळू ।
चपळांग पाहतां मोठें महाविद्युल्लतेपरी ॥८॥

कोटिच्या कोटि उड्डाणें झेंपावे उत्तरेकडे ।
मंद्राद्रीसारखा द्रोणू क्रोधे उत्पाटीला बळें ॥९॥

आणिला मागुतीं नेला आला गेला मनोगती ।
मनासी टाकीले मागे गतीसी तुळणा नसे ॥१०॥

अणूपासोनि ब्रह्मांडाएवढा होत जातसे ।
तयासी तुळणा कोठें मेरु मंदार धाकुटे ॥११॥

ब्रह्मांडाभोंवते वेढे वज्रपुच्छें करुं शके ।
तयासी तुळणा कैंची ब्रह्मांडीं पाहतां नसे ॥१२॥

आरक्त देखिले डोळां ग्रासिलें सूर्यमंडळा ।
वाढतां वाढतां वाढे भेदीलें शून्यमंडळा ॥१३॥

धनधान्य पशुवृध्दि पुत्रपौत्र समस्तही ।
पावती रुपविद्यादि स्तोत्रपाठेंकरूनियां ॥१४॥

भूतप्रेतसमंधादि रोगव्याधि समस्तही ।
नासती तुटती चिंता आनंद भीमदर्शनें ॥१५॥

हे धरा पंधराश्लोकी लाभली शोभली बरी ।
दृढदेहो निसंदेहो संख्या चंद्रकळा गुणें ॥१६॥

रामदासी अग्रगण्यू कपिकुळासि मंडणू ।
रामरुपी अंतरात्मा दर्शनें दोष नासती ॥१७॥

॥ इति श्रीरामदासकृतसंकटनिरसन मारुतीस्तोत्रं संपूर्णम् ॥

शिवस्तुती(मराठी)

कैलासराणा शिव चंद्रमौळी ।
फणींद्र माथा मुकुटीं झळाळी ।
कारुण्यसिंधू भवदुःखहारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥१॥

रवींदुदानावल पूर्ण भाळीं ।
स्वतेज नेत्रीं तिमीरौघ जाळी ।
ब्रह्मांडधीशा मदनान्तकारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥२॥

जटा विभूती उटि चंदनाची ।
कपालमाला प्रित गौतमीची ।
पंचानना विश्वनिवांतकारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥३॥

वैराग्य योगी शिव शूलपाणी ।
सदा समाधी निजबोधवाणी ।
उमानिवासा त्रिपुरान्तकारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥४॥

उदारमेरु पति शैलजेचा ।
श्रीविश्वनाथ म्हणती सुरांचा ।
दयानिधी तो गजचर्मधारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥५॥

ब्रह्मादि वंदी अमरादिनाथ ।
भुजंगमाला धरि सोमकांत ।
गंगा शिरी दोष महविदारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥६॥

कपूरगौरी गिरीजा विराजे ।
हळाहळें कंठ निळाच साजे ।
दारिद्र्य दुःख स्मरणें निवारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥७॥

स्मशानक्रीडा करिता सुखावे ।
तो देवचूडामणि कोण आहे ।
उदासमूर्ती जटाभस्मधारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥८॥

भूतादिनाथ अरि अंतकाचा ।
तो स्वामि माझा ध्वज शांभवाचा ।
राजा महेश बहुबाहुधारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥९॥

नंदी हराचा हर नंदिकेश ।
श्रीविश्वनाथ म्हणती सुरेश ।
सदाशिव व्यापक तापहारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥१०॥

भयानक भीम विक्राळ नग्न ।
लीलाविनोदें करि काम भग्न ।
तो रुद्र विश्वंभर दक्ष मारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥११॥

इच्छा हराची जग हे विशाळ ।
पाळी रची तो हरि ब्रह्मगोळ ।
उमापती भैरव विघ्नहारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥१२॥

भागीरथीतीर सदा पवित्र ।
जेथें असे तारक ब्रह्ममंत्र ।
विश्वेश विश्वंभर त्रिनेत्रधारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥१३॥

प्रयाग वेणी सकळा हराच्या ।
पदारविंदी वहाती हरीच्या ।
मंदाकिनी मंगल मोक्षकारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥१४॥

कीर्ती हराची स्तुती बोलवेना ।
कैवल्यदाता मनुजा कळेना ।
एकाग्रनाथ विष अंगिकारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥१५॥

सर्वांतरी व्यापक जो नियंता ।
तो प्राणलिंगाजवळी महंता ।
अंकी उमा ते गिरिरुपधारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥१६॥

सदा तपस्वी असे कामधेनु ।
सदा सतेज शतकोटी भानू ।
गौरीपती जो सदा भस्मधारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥१७॥

कर्पूरगौर स्मरल्या विसावा ।
चिंता हरी जो भजकां सदैवा ।
अंती स्वहितसुचना विचारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥१८॥

विरामकाळी विकळे शरीर ।
उदास चित्तीं न धरीच धीर ।
चिंतामणी चिंतनि चित्तहारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥१९॥

सुखावसानीं सकळें सुखाची ।
दुःखावसानी टळती जगाचीं ।
देहावसानी धरणी थरारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥२०॥

अनुहतशब्द गगनी न माय ।
तिचेनि नादें भव शून्य होय ।
कथा निजांगे करुणा कुमारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥२१॥

शांतिस्वलीला वदनीं विलासे ।
ब्रह्मांडगोळीं असुनी न दिसे ।
भिल्ली भवानी शिवब्रह्मचारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥२२॥

पीतांबरें मंडित नाभि ज्याची ।
शोभा जडीत वरि किंकिणींची ।
श्रीवेददत्त दुरितान्तकारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥२३॥

जिवाशिवांची जडली समाधी ।
विटला प्रपंचीं तुटली उपाधी ।
शुद्धस्वरे गर्जती वेद चारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥२४॥

निदान कुंभ भरला अभंग ।
पहा निजांगे शिव ज्योतिर्लिंग ।
गंभीर धीर सुरचक्रधारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥२५॥

मंदार बिल्वें बकुलें सुवासी ।
माला पवित्र वहा शंकरासी ।
काशीपुरी भैरव विश्व तारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥२६॥

जाई जुई चंपक पुष्पजाती ।
शोभे गळा मालतिमाळ हातीं ।
प्रतापसूर्य शरचापधारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥२७॥

अलक्ष्यमुद्रा श्रवणी प्रकाशे ।
संपूर्ण शोभा वदनीं विकासे ।
नेई सुपंथे भवपैलतारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥२८॥

नागेशनामा सकळां जिव्हाळा ।
मना जप रे शिवयंत्रमाळा ।
पंचाक्षरी ध्यानगुहा विहारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥२९॥

एकान्ति ये रे गुरुराजस्वामी ।
चैतन्यरुपी शिव सूखनामी ।
शिणलों दयाळा बहुसाळ भारी ।
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥३०॥

शास्त्राभ्यास नको व्रतें मख नका तीव्रें तपें ती नको ।
काळाचें भय मानसीं धरु नको दुष्टांस शंकू नका ।
ज्याचीया स्मरणें पतीत तरती तो शंभु सोडूं नको ॥३१॥

श्री गणपती अथर्वशिर्ष 

ॐ नमस्ते गणपतये| त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि| त्वमेव केवलं कर्ताऽसि| त्वमेव केवलं धर्ताऽसि| त्वमेव केवलं हर्ताऽसि| त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि| त्वं साक्षादात्माऽसि नित्यम्॥१॥ 

ऋतं वच्मि| सत्यं वच्मि॥२॥

अव त्वं माम्| अव वक्तारम्| अव श्रोतारम्| अव दातारम्॥ अव धातारम्| अवानुचानमव शिष्यम्| अव पश्चात्तात्| अव पुरस्तात्| अवोत्तरात्तात्| अव दक्षिणात्तात्| अव चोर्ध्वात्तात| अवाधरात्तात्| सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्॥३॥

त्वं वाङमयस्त्वं चिन्मय:| त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय:| त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि| त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि| त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि॥४॥

सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते| सर्वं जगदिदं तत्त्वस्तिष्ठति| सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति| सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति| त्वं भूमिरापोऽनलोऽनिलो नभ:| त्वं चत्वारि वाक्पदानि॥५॥

त्वं गुणत्रयातीत:| त्वमवस्थात्रयातीत:| त्वं देहत्रयातीत:| त्वं कालत्रयातीत:| त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम्| त्वं शक्तित्रयात्मक:| त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम्| त्वं ब्रह्माःस्त्वं विष्णुःस्त्वंरुद्रस्त्वंइंद्रस्त्वं अग्निस्त्वंवायुस्त्वंसूर्यस्त्वंचंद्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुव:स्वरोम्॥६॥

गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम्| अनुस्वार: परतर:| अर्धेन्दुलसितम्| तारेण ऋध्दम्| एतत्तव मनुस्वरूपम्| गकार: पूर्वरुपम्| अकारो मध्यमरूपम्| अनुस्वारश्चान्त्यरुपम्| बिन्दुरुत्तररुपम्| नाद: सन्धानम्| संहिता सन्धि:| सैषा गणेशविद्या| गणक ऋषि:| निचृदगायत्रीच्छन्दः| गणपतिर्देवता|
ॐ गं गणपतये नम:॥७॥

एकदंताय विद्महे| वक्रतुण्डाय धीमहि| तन्नो दंती प्रचोदयात्॥८॥

एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमंकुशधारिणम्| रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजम्| रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससम्| रक्तगन्धानुलिप्तांगं रक्तपुष्पै: सुपुजितम्| भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम्| आविर्भूतं च सृष्टयादौ प्रकृते: पुरुषात्परम्| एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वर:॥९॥

नमो व्रातपतये| नमो गणपतये| नम: प्रमथपतये| नमस्तेऽस्तु लंबोदरायैकदन्ताय| विघ्ननाशिने शिवसुताय| श्रीवरदमूर्तये नमो नम:॥१०॥

फलश्रुति

एतदथर्वशीर्षं योऽधिते| स ब्रह्मभूयाय कल्पते| स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते| स सर्वत: सुखममेधते| स पञ्चमहापापात्प्रमुच्यते| सायमधीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति| प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति|
सायं प्रात: प्रयुञ्जानो अपापो भवति| सर्वत्राधीयानोऽपविघ्नो भवति| धर्मार्थकाममोक्षं च विंदति| इदमथर्वशीर्षमशिष्याय न देयम्| यो यदि मोहाद्दास्यति| स पापीयान् भवति| सहस्त्रावर्तनात्| यं यं काममधीते| तं तमनेन साधयेत्॥११॥

अनेन गणपतिमभिषिंचति| स वाग्मी भवति| चतुर्थ्यामनश्नन् जपति| स विद्यावान् भवति| इत्यथर्वण-वाक्यम्| ब्रह्माद्यावरणं विद्यात्| न बिभेति कदाचनेति॥१२॥

यो दूर्वांकुरैर्यजति| स वैश्रवणोपमो भवति| यो लार्जैर्यजति स यशोवान् भवति| स मेधावान् भवति| यो मोदकसहस्त्रेण यजति| स वाञ्छितफलमवाप्नोति| य: साज्यसमिभ्दिर्यजति| स सर्वं लभते| स सर्वं लभते॥१३॥

अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यग् ग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति| सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमासंनिधौ वा जप्ता| सिध्दमंत्रो भवति| महाविघ्नात् प्रमुच्यते| महादोषात् प्रमुच्यते| महापापात् प्रमुच्यते| स सर्वविद् भवति| स सर्वविद् भवति| य एवं वेद| इत्युपनिषत्॥१४॥

ॐ सह नाववतु| सह नौ भुनक्तु| सह वीर्यं करवावहै| तेजस्विनावधीतमस्तु| मा विद्विषावहै| ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः| भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः| स्थिरैरंगैस्तुष्टुवांसस्तभूनुभिः| व्यशेम् देवहितं यदायुः॥१॥

ॐ स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः| स्वस्ति नः पुषा विश्ववेदाः| स्वस्ति नसतार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु॥२॥

ॐ शान्तिः| शान्तिः| शान्तिः॥महालक्ष्मी अष्टक

नमस्तेऽस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते |शङ्‌खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मि नमोऽस्तुते ॥१॥

नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्‌करि |सर्वपापहरे देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तुते ॥२॥

सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्‌करि |सर्वदुःखहरे देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तुते ॥३॥

सिद्धिबुद्धिप्रदे देवि भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी | मन्त्रमूर्ते सदा देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तुते ॥४॥

आद्यन्तरहिते देवि आद्यशक्तिमहेश्‍वरी | योगजे योगसम्भूते महालक्ष्मि नमोऽस्तुते ॥५॥

स्थूलसूक्ष्ममहारौद्रे महाशक्तिमहोदरे | महापापहरे देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तुते ॥६॥

पद्मासनस्थिते देवि परब्रह्मस्वरूपिणी | परमेशि जगन्मातर्महालक्ष्मि नमोऽस्तुते ॥७॥

श्वेताम्बरधरे देवी नानालङ्‌कारभूषिते | जगत्स्थिते जगन्मातर्महालक्ष्मि नमोऽस्तुते ॥८॥

महालक्ष्माष्टकं स्तोत्रं यः पठेद्भक्तिमान्नरः | सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा ॥९॥

एककाले पठेन्नित्यं महापापविनाशनम् ‌| द्विकालं यः पठेन्नित्यं धनधान्यसमन्वितः ॥१०॥

त्रिकालं यः पठेन्नित्यं महाशत्रुविनाशनम्‌ | महालक्ष्मीर्भवेन्नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा ॥११॥


श्रीदत्तात्रेयस्तोत्रम् 
जटाधरं पांडुरांगं शूलहस्तं कृपानिधिम् । 
सर्वरोगहरं देवं दत्तात्रेयमहं भजे ॥ १॥ 
अस्य श्रीदत्तात्रेयस्तोत्रमंत्रस्य भगवान् नारदऋषिः । अनुष्टुप् छन्दः । 
श्रीदत्तपरमात्मा देवता । श्रीदत्तप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः ॥ 
जगदुत्पत्तिकर्त्रे च स्थितिसंहार हेतवे ।
भवपाशविमुक्ताय दत्तात्रेय नमोऽस्तुते ॥ १॥ 
जराजन्मविनाशाय देहशुद्धिकराय च ।
दिगम्बरदयामूर्ते दत्तात्रेय नमोऽस्तुते ॥ २॥ 
कर्पूरकान्तिदेहाय ब्रह्ममूर्तिधराय च । 
वेदशास्त्रपरिज्ञाय दत्तात्रेय नमोऽस्तुते ॥ ३॥ 
र्हस्वदीर्घकृशस्थूल-नामगोत्र-विवर्जित । 
पंचभूतैकदीप्ताय दत्तात्रेय नमोऽस्तुते ॥ ४॥ 
यज्ञभोक्ते च यज्ञाय यज्ञरूपधराय च। 
यज्ञप्रियाय सिद्धाय दत्तात्रेय नमोऽस्तुते ॥ ५॥ 
आदौ ब्रह्मा मध्य विष्णुरंते देवः सदाशिवः।
मूर्तित्रयस्वरूपाय दत्तात्रेय नमोऽस्तुते ॥ ६॥ 
भोगालयाय भोगाय योगयोग्याय धारिणे। 
जितेन्द्रियजितज्ञाय दत्तात्रेय नमोऽस्तुते ॥ ७॥ 
दिगम्बराय दिव्याय दिव्यरूपध्राय च।
सदोदितपरब्रह्म दत्तात्रेय नमोऽस्तुते ॥ ८॥ 
जम्बुद्वीपमहाक्षेत्रमातापुरनिवासिने। 
जयमानसतां देव दत्तात्रेय नमोऽस्तुते ॥ ९॥ 
भिक्षाटनं गृहे ग्रामे पात्रं हेममयं करे। 
नानास्वादमयी भिक्षा दत्तात्रेय नमोऽस्तुते ॥ १०॥ 
ब्रह्मज्ञानमयी मुद्रा वस्त्रे चाकाशभूतले। 
प्रज्ञानघनबोधाय दत्तात्रेय नमोऽस्तुते ॥ ११॥ 
अवधूतसदानन्दपरब्रह्मस्वरूपिणे। 
विदेहदेहरूपाय दत्तात्रेय नमोऽस्तुते ॥ १२॥ 
सत्यंरूपसदाचारसत्यधर्मपरायण। 
सत्याश्रयपरोक्षाय दत्तात्रेय नमोऽस्तुते ॥ १३॥ 
शूलहस्तगदापाणे वनमालासुकन्धर। 
यज्ञसूत्रधरब्रह्मन् दत्तात्रेय नमोऽस्तुते ॥ १४॥ 
क्षराक्षरस्वरूपाय परात्परतराय च।
दत्तमुक्तिपरस्तोत्र दत्तात्रेय नमोऽस्तुते ॥ १५॥ 
दत्त विद्याढ्यलक्ष्मीश दत्त स्वात्मस्वरूपिणे।
गुणनिर्गुणरूपाय दत्तात्रेय नमोऽस्तुते ॥ १६॥ 
शत्रुनाशकरं स्तोत्रं ज्ञानविज्ञानदायकम्।
सर्वपापं शमं याति दत्तात्रेय नमोऽस्तुते ॥ १७॥ 
इदं स्तोत्रं महद्दिव्यं दत्तप्रत्यक्षकारकम्।
दत्तात्रेयप्रसादाच्च नारदेन प्रकीर्तितम् ॥ १८॥ 
|| इति श्री नारदपुराणे नारदविरचितं दत्तात्रेयस्तोत्रं संपूर्णम || 
गणेश आरती

सुखकर्ता दु:खहर्ता वार्ता विघ्नाची
नुरवी पुरवी प्रेम कृपा जयाची
सर्वांगी सुंदर उटि शेंदुराची
कंठी झळके माळ मुक्ताफळांची ।। १ ।।

जयदेव जयदेव जय मंगलमुर्ती
दर्शनमात्रे मन:कामना पुरती ।। धृ ।।

रत्नखचित फरा तुज गौरीकुमरा
चंदनाची उटी कुंकुमकेशरा
हिरेजडीत मुगुट शोभतो बरा
रुणझुणती नूपूरे चरणी घागरिया ।। २ ।।

लंबोदर पीतांबर फणिवरबंधना
सरळ सोंड वक्रतुंड त्रिनयना
दास रामाचा वाट पाहे सदना
संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवरवंदना ।। ३ ।।


देवीची आरती

दुर्गे दुर्घट भारी तुजविण संसारी
अनाथनाथे अंबे करुणा विस्तारी
वारी वारी जन्म मरणांते वारी
हारी पडलों आतां संकट निवारी ॥१॥

जय देवी जय देवी जय महिषासुरमथनी
सुरवर-ईश्वरवरदे तारक संजिवनी ॥धृ॥

त्रिभुवन भुवनी पाहतां तुजऐशी नाही
चारी श्रमले परंतु न बोलवे काही
साही विवाद करितां पडले प्रवाही
ते तु भक्तांलागी पावसि लवलाही ॥२॥

प्रसन्नवदने प्रसन्न होसी निजदासां
क्लेशांपासुनि सोडविं तोडीं भवपाशा
अंबे तुजवांचुन कोण पुरविल आशा
नरहरि तल्लिन झाला पदपंकजलेशा ॥३॥


महालक्ष्मीची आरती

जयदेवी जयदेवी जय महालक्ष्मी
वससी व्यापकरुपे तू स्थुलसुक्ष्मी ॥धृ॥

करविरपुरवासिनी सुरवरमुनि-माता
पुरहरवरदायिनी मुरहरप्रियकांता
कमलाकरे‍ जठरी जन्मविला धाता
सहस्त्रवदनी भूधर न पुरे गुण गाता ॥१॥

मातुलिंग गदा खेटक रविकिरणीं
झळके हाटकवाटी पीयुषरसपाणी
माणिकरसना सुरंगवसना मृगनयनी
शशिकरवदना राजस मदनाची जननी ॥२॥

तारा शक्ति अगम्या शिवभजकां गौरी
सांख्य म्हणती प्रकृती निर्गुण निर्धारी
गायत्री निजबीजा निगमागम सारी
प्रगटे पद्मावती निजधर्माचारी ॥३॥

अमृत-भरिते सरिते अघदुरितें वारीं
मारी दुर्घट असुरां भव दुस्तर तारीं
वारी मायापटल प्रणमत परिवारी
हे रुप चिद्रुप तद्रुप दावी निर्धारी ॥४॥

चतुरानने कुत्सित कर्माच्या ओळी
लिहिल्या असतील माते माझे निजभाळी
पुसोनि चरणातळी पदसुमने क्षाळी
मुक्तेश्वर नागर क्षीरसागरबाळी ॥५॥

शंकराची आरती

लवथवती विक्राळा ब्रह्मांडी माळा
वीषे कंठ काळा त्रिनेत्री ज्वाळा
लावण्यसुंदर मस्तकीं बाळा
तेथुनियां जळ निर्मळ वाहे झुळझुळा ॥१॥

जयदेव जयदेव जय श्रीशंकरा
आरती ओवाळूं तुज कर्पुरगौरा ॥धृ॥

कर्पुरगौरा भोळा नयनीं विशाळा
अर्धांगीं पार्वती सुमनांच्या माळा
विभुतीचें उधळण शितिकंठ नीळा
ऐसा शंकर शोभे उमावेल्हाळा ॥२॥

देवी दैत्यी सागर मंथन पैं केले
त्यामाजी अवचित हळहळ जें उठलें
तें त्वां असुरपणें प्राशन केले
'नीलकंठ' नाम प्रसिध्द झाले ॥ ३॥

व्याघ्रांबर फणिवरधर सुंदर मदनारी
पंचानन मनमोहन मुनिजनसुखकारी
शतकोटीचे बीज वाचे उच्चारी
रघुकुळटिळक रामदासा अंतरी ॥४॥

दत्ताची आरती

त्रिगुणात्मक त्रैमूर्ती दत्त हा जाणा
त्रिगुणी अवतार त्रैलोक्य-राणा
नेति नेति शब्दें न ये अनुमाना
सुरवरमुनिजनयोगिसमाधि न ये ध्याना ॥१॥

जयदेव जयदेव जय श्रीगुरुदत्ता
आरती ओंवाळितां हरली भवचिंता ॥धृ॥

सबाह्य अभ्यंतरीं तूं एक दत्त
अभाग्यासी कैची कळेल ही मात
पराहि परतलि तेथें कैचा हा हेत
जन्म मरणाचा पुरलासे अंत ॥२॥

दत्त येऊनिया उभा ठाकला
सद्भावे साष्टांगे प्रणिपात केला
प्रसन्न होऊनी आशिर्वाद दिधला
जन्ममरणाचा फेरा चुकविला ॥३॥

'दत्त दत्त' ऐसे लागले ध्यान
हारपले मन झाले उन्मन
मी-तुंपणाची झाली बोळवण
एका जनार्दनी श्रीदत्तध्यान ॥४॥

दत्ताची आरती


जयदेव जयदेव जय, श्रीमान अवधूता
आरती ओवाळी तुजला, बाळ उमासुता

माहूरगड असे तुझे, पावन जन्मस्थान
दर्शनास येती भक्त, गात तुझे गुणगान
घेऊन दर्शन तुझे, मिटवती  ते  तहान
कृपा करसी त्यावर, आहेस फार महान

गाणगापूर असे तुझे, एक वसती स्थान
येती भक्त तुझे, करती भावे तीर्थ स्नान
स्नान करुनी भक्त, घेतात तुझे दर्शन
भिक्षा मागुनी गावात , करती ते भोजन
भूतबाधा, चिंता, खूप घेऊन येती भक्तगण
पीडा आपुल्या मिटवती, येती तुला शरण

भक्ताच्या हृदयात असे , सदा तुझा वास
नृसिंहवाडीस येती, त्याना लाभे सहवास
अनुष्ठान करे वाडीस, घेती तुझे जपनाम
समाधान पावती जेंव्हा, होई पूर्ण ते काम

पावन स्थानापैकी एक, असते हो औदुंबर
चुकवत नसे दर्शन, तुझे ते भक्त दिगंबर
हजार पायऱ्या चढून, येती भक्त गिरनारास
विसरती कष्ट देहाचे, घेताच तव दर्शनास

कृपा तुझी आम्हावर, राहो देवा दत्तात्रया
विसरणार नाही तुला, या तिन्ही कालत्रयामारुतीची आरती

सञाणें उड्डाणें हुंकार वदनीं ।
करि डळमळ भूमंडळ सिंधूजळ गगनी ॥
कडाडीले ब्रम्हांड धोका ञिभुवनी ।
सुरवर नर निशाचर त्यां झाल्या पळणी ॥१॥

जयदेव जयदेव जय श्रीहनुमंता ।
तुमचेनि प्रसादें न भियें कृतांता ॥धृ॥

दुमदुमिले पाताळ उठिला पडशब्द ।
धगधगिला धरणीधर मानिला खेद ॥
काडाडिले पर्वत उडुगण उच्छेद ।
रामीरामदासा शक्तीचा शोध ॥२॥
-----------------------------------------------


विठ्ठलाची आरती

युगें अठ्ठावीस विटेवरी उभा ।
वामांगी रखुमाई दिसे दिव्य शोभा ।
पुंडलिकाचे भेटी परब्रह्म आलें गा ।
चरणी वाहे भीमा उद्धरी जगा ॥१॥

जय देव जय देव जय पांडुरंगा ।
रखुमाईवल्लभा राहीच्या वल्लभा पावें जिवलगा ॥ जय देव जय देव ॥धृ॥

तुळसीमाळा गळां कर ठेवुनि कटीं ।
कांसे पीतांबर कस्तुरी लल्लाटीं ॥
देव सुरवर नित्य येती भेटी ।
गरुड हनुमंत पुढें उभे राहती ॥२॥

धन्य वेणुनाद अनुक्षेञपाळा ।
सुवर्णांची कमळें वनमाळा गळां ॥
राही रखुमाबाई राणीया सकळा ।
ओवाळिती राजा विठोबा सावळा ॥३॥

ओंवाळूं आरत्या कुर्वंड्या येती ।
चंद्रभागेमाजी सोडुनियां देती ॥
दिंड्या पताका वैष्णव नाचती ।
पंढरीचा महिमा वर्णावा किती ॥४॥

आषाढी कार्तिकी भक्तजन येती ।
चंद्रभागेमांजी स्नानें जे करिती ।
दर्शनहेळामाञें तयां होय मुक्ती ।
केशवासी नामदेव भावें ओंवाळिती ॥५॥साईबाबांची आरती

आरती साईबाबा ।
सौख्यदातारा जीवा ।
चरणरजतळीं निज दासां विसावां ।
भक्तां विसावा ॥धृ॥

जाळुनियां अनंग ।
स्वस्वरुपी राहे दंग ।
मुमुक्षुजना दावी ।
निजडोळां श्रीरंग ॥१॥

जया मनीं जैसा भाव ।
तया तैसा अनुभव ।
दाविसी दयाघना ।
ऐसी ही तुझी माव ॥२॥

तुमचें नाम ध्यातां ।
हरे संसृतिव्यथा ।
अगाध तव करणी ।
मार्ग दाविसी अनाथा ॥३॥

कलियुगीं अवतार ।
सगुणब्रह्म साचार ।
अवतीर्ण झालासे ।
स्वामी दत्त दिगंबर ॥४॥

आठा दिवसां गुरुवारी ।
भक्त करिती वारी ।
प्रभुपद पहावया ।
भवभय निवारी ॥५॥

माझा निजद्रव्य ठेवा ।
तव चरणसेवा ।
मागणें हेंचि आता ।
तुम्हा देवाधिदेवा ॥६॥

इच्छित दीन चातक ।
निर्मळ तोय निजसुख ।
पाजावें माधवा या ।
सांभाळ आपुली भाक ॥७॥

अक्कलकॊट स्वामी समर्थांची आरती

जय देव जय देव जय श्रीस्वामीसमर्था ।
आरती ओवाळूं चरणी ठेवुनियां माथा ॥धृ॥

छेली खेडेग्रामीं तूं अवतरलासी ।
जगदुद्धारासाठीं राया तू फिरसी ।
भक्तवत्सल खरा तूं एक होसी ।
म्हणुनि शरण आलों तुझे चरणासी ॥१॥

ञैगुणपरब्रह्म तूझा अवतार ।
त्याची काय वर्णूं लीला पामर ।
शेषादिक शिणले ।
नलगे त्या पार ।
तेथें जडमूढ कैसा करुं मी विस्तार ॥२॥

देवादीदेव तूं स्वामीराया ।
निर्जर मुनिजन ध्याती भावें तव पायां ।
तुजसी अर्पण केली आपुली ही काया ।
शरणागता तारीं तूं स्वामीराया ॥३॥

अघटित लीला करूनीं जडमूढ उद्धरिले ।
कीर्ती ऐकुनि कानी चरणीं मी लोळें ।
चरणप्रसाद मोठा मज हें अनुभवलें ।
तुझ्या सुता नलगे चरणा वेगळें ॥४॥

आरती दत्ताची

श्रीगुरुदत्त राजमुर्ती, ओवाळीतो प्रेमे आरती ।। धृ ।। 
ब्रह्मा विष्णू शंकराचा । असे अवतार श्री गुरूचा ।। 
कराया उद्धार जगताचा । जाहला बाळ अत्री ऋषीचा ।। 
धरीला वेश असे यतीचा । मस्तकी मुकुट शोभे जटीचा ।। 
कंठी रुद्राक्ष माळ धरुनी हातामध्ये आयुध बहुत वरुनी तेणे भक्तांचे क्लेश हरूनि
त्यासी करुनी नमन, अधशमन, होईल रिपुदमन, गमन असे त्रैलोक्यावरती ।। १ ।।
गांणगापुरी वस्ती ज्याची, प्रीती औदुंबर छायेची ।
भीमा अमरजा संगमाची, भक्ती असे बहुत सुशिष्यांची ।
वाट दावूनिया योगाची । ठेव देतसे निजभक्तीची ।। 
काशी क्षेत्री स्नान करितो, करवीर भिक्षेला जातो, माहूर निद्रेला वरितो ।।
तरतरतरित छाती धर धरित नेत्र गरगरित शोभतो त्रिशूल जया हाती ।। ओवाळीतो ।। ।। २ ।।
अवधूत स्वामी सुखानंदा । ओवाळीतो सौख्य कंदा 
तारी हा दास न रजकंदा सोडवी विषय मोहछंदा
आलो शरण अत्रीनंदा दावी सदगुरू ब्रम्हानंदा ।। 
चुकवी चौर्यान्शीचा फेरा । घालिती षडरिपू मज घेरा, गांजिती पुत्रपौत्रदारा
वदवी भजन मुखी तव पूजन करीत हे सुजन जयाचे बलवन्तावरती ओवाळीतो…


|| श्रीतुळसीची आरती ||
जय देवी जय देवी जय माये तुळसी |
निजपत्राहुनि लघुतर त्रिभुवन हें तुळिसी || धृ ||

ब्रह्मा केवळ मुळीं मध्यें तो शौरी |
अग्रीँ शंकर तीर्थे शाखापरिवारीँ |
सेवा करिती भावें सकळही नरनारी |
दर्शनामात्रें पापें हरती निर्धारीं || १ ||
जय देवी जय देवी जय माये तुळसी |
निजपत्राहुनि लघुतर त्रिभुवन हें तुळिसी || धृ ||

शीतळ छाया भूतळव्यापक तूं कैसी |
मंजिरीची बहु आवड कमळारमणासी |
तव दलविरहित विष्णूं राहे उपवासी |
विशेष महिमा तुझा शुभ कार्तिकमासीँ || २ ||
जय देवी जय देवी जय माये तुळसी |
निजपत्राहुनि लघुतर त्रिभुवन हें तुळिसी || धृ ||

अच्युत माधव केशव पीतांबरधारी |
तुझिया पूजनकाळीं जो हे उच्चारी |
त्यासी देसी संतति संपत्ति सुखकारी |
गोसावी सुत विनवी मजला तूं तारीं || ३ ||
जय देवी जय देवी जय माये तुळसी |
निजपत्राहुनि लघुतर त्रिभुवन हें तुळिसी || धृ ||

आरती श्रीएकनाथांची
आरती एकनाथा।महाराजा समर्था॥
त्रिभुवनी तूचि थोर।जगद्गुरु जगन्नाथा॥धृ॥
एकनाथ नामसार।वेदशास्त्रांचे गूज॥
संसारदु:ख नासे।महामंत्राचे बीज॥१॥
एकनाथनाम घेता।सुख वाटले चित्ता।
अनंत गोपाळदासा।धणी न पुरे आता॥२॥

आरती श्रीतुकारामांची
आरती तुकारामा।स्वामी सद्गुरुधामा।
सच्चिदानंदमूर्ती।पाय दाखवी आम्हा॥धृ॥
राघवे सागरात।पाषाण तारिले
तैसे हे तुकोबाचे।अभंग उदकी रक्षिले॥१॥
तुकिता तुलनेसी।ब्रह्म तुकासी आले॥
म्हणोनि रामेश्वरे।चरणी मस्तक ठेविले॥२॥

आरती समर्थांची
आरती रामदासा।भक्तविरक्त ईशा॥
उगवला ज्ञानसूर्य।उजळोनी प्रकाशा॥धृ॥
साक्षात शंकराचा।अवतार मारूती॥
कलिमाजी तेचि झाली।रामदासांची मूर्ती॥१॥
वीसही दशकांचा।दासबोध ग्रंथ केला॥
जडजीवा उध्दरीले।नृप शिवासी तारिले॥२॥
ब्रह्मचर्य व्रत ज्याचे।रामरूप सृष्टि पाहे।
कल्य़ाण तिही लोकी।समर्थ सद्गुरुपाय॥३॥


घालीन लोटांगण

घालीन लोटांगण वंदीन चरण ।
डोळ्यांनी पाहिन रुप तुझे ॥
प्रेमें आलिंगिन आनंदे पूजीन ।
भावें ओवाळिन म्हणे नामा ॥१॥

त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव ।
त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव ॥२॥

कायेन वाचा मनसेन्द्रियैवा बुद्धयात्मना वा प्रकृतिस्वभावात ।
करोमि यद्यत्सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ॥३॥

अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिम् ।
श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचंद्रं भजे ॥४॥

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥५॥मंत्र पुष्पांजलि

ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासान्।
ते ह नाकं महिमान: सचंत।
यत्र पुर्वे साध्या: संति देवा:।
ॐ राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे।
स मे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु।
कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नम:।
ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भौज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं माहाराज्यमाधिपत्यमयं समंतपर्या ईस्यात सार्वभौम: सार्वायुष आंतादापरार्धात्।
पृथिव्यै समुद्रपर्यताया एकराळिती।
तदप्येषश्लोकोऽभिगीतो मरुत: परिवेष्टारो मरुत्तस्सावसन् गृहे।
आविक्षितस्य कामप्रेर्विश्वेदेवा: सभासद इति॥