Thursday, April 28, 2011

सत्य साईबाबा यांची महासमाधी

सत्य साईबाबा यांनी घेतली पुट्ट्पुर्थी येथे महासमाधी.त्यांना कोटी कोटी प्रणाम.