Saturday, May 7, 2011

श्री जगद्गुरु शंकराचार्यकृत आत्मषटक

श्री जगद्गुरु शंकराचार्यकृत आत्मषटक(संस्कृत)
जगद्गुरु शंकराचार्यांची आत्मषटक ही रचना एका मनापासून तळमळ असलेल्या ,परमार्थात प्रगती करु पाहणार्या भक्तांसाठी व साधकांसाठी उत्तम मार्गदर्शन ठरते.संस्कृतमधे असूनसुध्दा सोप्या व संसारी माणसाला यामधून स्वामींनी उपदेश केला आहे.


मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहम्
न च श्रोत्र जिव्हे न च घ्राण नेत्रे।
न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु:
चिदानंद रूप: शिवोहं शिवोsहम्॥१॥


न च प्राण संज्ञौ न वै पंचवायु
र्न वा सप्तधातुर्न वा पंचकोष:।
न वाक् पाणीपादौ न चोपस्थपायू:
चिदानंद रूप: शिवोहं शिवोsहम्॥२॥


न मे व्देषरागौ न मे लोभमोहौ
मदो नैव मे नैव मात्सर्यभाव:।
न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष:
चिदानंद रूप: शिवोहं शिवोsहम्॥३॥


न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दु:खम्
न मंत्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा:।
अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता
चिदानंद रूप: शिवोहं शिवोsहम्॥४॥


न मे मृत्युशंका न मे जातिभेद:
पिता नैव मे नैव माता न जन्म।
न बंधुर्न मित्रं गुरुनैवशिष्य:
चिदानंद रूप: शिवोहं शिवोsहम्॥५॥


अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो
विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम्।
सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्ध:
चिदानंद रूप: शिवोहं शिवोsहम्॥६॥